Guangzhou NADAMAN

China Shangri-La Hotel, Guangzhou 3F

Guide to the Interior

Sushi Conter